Máy Sóng Ngắn Trị Liệu DL-C-BII

    Đơn vị : Chiếc
    Khối lượng : 10