Máy xung kích SW 14

 

Đợn vị: Chiếc

Khối lượng: 34 kg