maydongy.com

maydongy.com

Nintendo Switch Online

เกมกีฬา

Nintendo Switch Online Update ทำให้ GoldenEye 007 เปลี่ยนไป

พอร์ตสวิตช์ของ GoldenEye 007 มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนื่องจากการอัปเดตบริการ Nintendo Switch Online GoldenEye 007 ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพอร์ต N64 ที่มีขนาดเล็กกว่าบนแพลตฟอร์มนี้ และไม่ชัดเจนว่าการอัปเดตนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ GoldenEye 007 เป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมบน Nintendo 64 เมื่อเปิดตัวครั้งแรกในระบบนั้นในปี 1997

Read More